Menu Zavrieť

Informácia z KV ZSSK konaného 13.12.2017

Súhrnná informácia z kolektívneho vyjednávania v Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Dňa 13. decembra 2017 kolektívni vyjednávači za Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. (ďalej iba „zástupcovia zamestnávateľa“) a kolektívni vyjednávači za odborové organizácie Odborové združenie železničiarov (OZŽ), Federáciu strojvodcov (FS), Federáciu prevádzkových pracovníkov (FPP), Úniu železničných zamestnancov (ÚŽZ), Federáciu vlakových čiat (FVČ), Združenie prevádzkových zamestnancov železníc (ZPZŽ), Železničiarsky robotnícky odborový zväz (ŽROZ), Nezávislé kresťanské odbory Slovenska – železnice (NKOS-Ž), Odborový zväz zamestnancov železníc (OZZŽ) a Zväz rušňovodičov (ZR) (ďalej iba „zástupcovia zamestnancov“) kolektívnym vyjednávaním odsúhlasili:

Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019

Zástupcovia zamestnávateľa a zástupcovia zamestnancov sa dohodli na platnosti  dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019 dňom 1. januára 2018.

V rámci odsúhlasenia dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019 sa zástupcovia zamestnávateľa a zástupcovia zamestnancov dohodli, že zamestnávateľ s účinnosťou od 1.1.2018 zabezpečí:

1.       osobitné prémie pre vybrané profesie:

Ørušňovodič, rušňovodič – inštruktor, strojmajster a profesie údržby (elektromechanik, mechanik elektronických zariadení, mechanik, zámočník dráhových vozidiel, čalúnnik, defektoskopista, chemik, lakovač, nástrojár, obrábač kovov, stolár, zvárač kovov, vozmajster, prevádzkový zámočník) v priemernej výške 110,- € na zamestnanca,

Øvlakvedúci, komandujúci, osobný pokladník, hlavný pokladník, vedúci zmeny, referent kontaktného centra, majster pre opravy a majster pre vozne v priemernej výške 30,- € na zamestnanca.

2.       zachovanie priemerných prémií pre vybrané profesieminimálne vo výške priemerných prémií na úrovni roka 2017.

3.       pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať riešením mzdového systému komplexne

Øza účelom dohodnutia nového systému odmeňovania Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. vrátane poskytovania variabilnej zložky mzdy prostredníctvom prémií. Do dohodnutia nového systému odmeňovania zostávajú v platnosti mzdové tabuľky, ktoré tvoria prílohu č. 1 Smernice pre odmeňovanie zamestnancov.

Øza účelom doplnenia profesie komandujúci, majster pre vozne, výhybkár a výhybkár/točniar v rámci bodu 24 a) kolektívnej zmluvy.

V prípade, že Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019 bude účinný po dobe jeho platnosti, sa právne vzťahy, ktoré vzniknú v období od 01.01.2018 do nadobudnutia účinnosti tohto dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019, sa budú spravovať ustanoveniami tohto dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019.

Protokol je neoddeliteľnou súčasťou Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019 vrátane jej dodatku.

Ďalšie stretnutie sociálnych partnerov a pokračovanie rokovaní sa uskutoční začiatkom januára 2018.

Prezídium FS

Zdieľať stránku