Menu Zavrieť

INFORMÁCIA Z PRACOVNÝCH STRETNUTÍ ZSSK Z 24.1.2018 A 25.1.2018

INFORMÁCIA Z PRACOVNÉHO STRETNUTIA ZSSK Z 24.1.2018
 
Na deň 24.1.2018 zvolal zamestnávateľ pracovné stretnutie s nasledujúcim programom:
• Prerokovanie zmeny č. 2 do Opatrenia k realizácii prémií – Prémiový poriadok,
• Informovanie o spôsobe poskytovania osobitnej prémie pre vybrané profesie na rok 
  2018               
• Prerokovanie objemu základných prémií na 1. štvrťrok 2018,
• Prerokovanie zmeny č. 11 do Katalógu profesií (povolaní),
• Rôzne
Prítomných privítala riaditeľka ORLZ, pani Mgr. Andrea Trégerová. S programom stretnutia oboznámil prítomných Ing. Marián  Lelovský.
 
1. Prerokovanie zmeny č. 2 do Opatrenia k realizácii prémií – Prémiový poriadok a informácia o spôsobe poskytovania osobitnej prémie pre vybrané profesie na rok 2018. Osobitné prémie sa budú vyplácať mesiac pozadu, tak ako sa vyplácajú základné prémie. 
FS požiadala zamestnávateľa aby boli medzi vybrané profesie zaradení vedúci posunu a posunovači. Zároveň OC žiadali o zmenu Opatrenia tak aby mohla byť poskytovaná výkonová a  kvalifikačná zložka osobitnej prémie aj  rušňovodičom na posune. 
Riaditeľ SeRRP Ing. Ján Lukáč trvá na tom že chce motivovať skúsených rušňovodičov aby nezostávali na posune, ale aby sa hlásili na traťový výkon. Bude tým vytvorený priestor na obsadzovanie výkonov na posune začínajúcimi rušňovodičmi. 
OC nesúhlasili s tým aby zamestnancom ktorí porušili pracovnú disciplínu neboli osobitné prémie poskytnuté. Zamestnávateľ trvá na tom, že v uvedených prípadoch môže prísť k nepriznaniu základných a  aj osobitných prémií.
 
2. Prerokovanie objemu základných prémií na 1. štvrťrok 2018 prebehlo bez pripomienok zo strany OC.
 
3. Prerokovanie zmeny č. 11 do Katalógu profesií (povolaní). Zástupca OZŽ žiadal zmenu č 11 do Katalógu profesií (povolaní) stiahnuť z programu pracovného stretnutia. 
 
4. Rôzne: 
Opätovne zaznela zo strany OC požiadavka o refundáciu nákladov súvisiacich  so získaním preukazu rušňovodiča. 
OC kladne hodnotia postup zamestnávateľa ohľadom zadefinovania poskytovateľov RP. Zamestnávateľ z dôvodu zvyšovania miery spokojnosti svojich zamestnancov rozhodol, že zamestnanci v roku 2018 si môžu vybrať z viacerých možností miest, resp. zariadení, ktoré budú rekondičný pobyt poskytovať. V tejto súvislosti je dôležitý dátum 31.1.2018, do ktorého musia byť zo všetkých pracovísk doručené informácie o prejavenom záujme zamestnancov. Následne ORLZ osloví poskytovateľov RP, aby zadefinovali termíny a počty poukazov tak aby sa poskytovanie RP začalo od 1.3.2018.
 
Po skončení pracovného stretnutia zostali ešte zástupcovia zamestnancov na pracovnej porade kde si spresnili zloženie komisie ktorá sa bude zaoberať novým systémom odmeňovania v spoločnosti. 
 
 
INFORMÁCIA Z PRACOVNÉHO STRETNUTIA Z 25. 1. 2018 S VEDENIAMI ÚSEKOV PREVÁDZKY, SLUŽIEB A ÚDRŽBY ZSSK
 
Zo strany UP zaznela informácia o pravdepodobnom skoršom príchode 4 ks HKV 383, čím by sa mohol navýšiť počet vlakov skutočne vedených rýchlosťou 160 km/h. K problematike THU bola prednesená informácia o potrebe vzniku dcérskej spoločnosti, ktorá ich bude vlastniť. Časom by táto firma mala prejsť pod MDV. Ako najproblematickejšie sa vyvíja vznik pracoviska v Bratislave na Žabom majeri. 
 Vážne pripomienky zo strany ZZ zazneli k aplikácii usmernenia ORĽZ k vyrovnávaniu pracovného času  sekciou riadenia prevádzky v praxi. Boli vznesené pripomienky k spôsobu nariaďovania pracovných zmien, kde treba rozlišovať medzi turnusovými a dispozičnými zamestnancami. Dôraz bol kladený na základnú terminológiu a spôsob výkladu platných dohodnutých dokumentov o pracovnom čase (KZ a Turnusový poriadok) a takisto na formu preplácania a prenášania nadčasových hodín. FS upozornila, že má zatiaľ nepotvrdené informácie o nevysporiadaní nadčasovej práce za rok 2017 v súlade s legislatívou a internými predpismi zamestnávateľa. V prípade potvrdenia uvedených informácii bude zamestnávateľ požiadaný o ich riešenie.
 Druhým okruhom zásadných pripomienok boli osobitné prémie a ich naviazanie na porušenie pracovnej disciplíny. Zamestnávateľovi bolo pripomenuté, že tieto prémie majú hlavne motivovať zamestnancov ostať vo firme.  Požiadali sme o poskytnutie kľúčových ukazovateľov výkonnosti, aby sme vedeli posúdiť aj my objektívnosť prerozdeľovania. FS osobitne požiadala venovať náležitú pozornosť novým pravidlám pri poskytovaní rekondičných pobytov a upozornila na nedostatočné školenia o GSM-R SK.
Na úseku služieb nám bol predstavený spôsob zastrešenia kontajnerov AVK. Navrhovaný spôsob sme odmietli ako neúčinný a dohodli ďalší postup. Predstavený nám bol pilotný projekt obnovy AVK v Kraľovanoch a agenda obnovy sociálnych zázemí a pohotovostných miestností komplet po celom Slovensku. 
Na úseku údržby bol zamestnávateľ vyzvaný na dodržiavanie ustanovení KZ ohľadom pracovných podmienok na stanovištiach rušňovodiča, aby sa neopakovali dokázané prípady, kedy takmer 3 roky trvá odstránenie nedostatku BOZP a vozidlo ďalej jazdí. 
 
                                                                         
 
V Bratislave 26. 1. 2018                                                                               Prezídium FS
Zdieľať stránku