Menu Zavrieť

INFORMÁCIA Z PRACOVNÉHO STRETNUTIA ZSSK CARGO ZO 7.2.2018

Dňa 7.2.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie ZSSK CARGO s nasledovným programom:
  1. Vyhodnotenie zamestnanosti a miezd za rok 2017
  2. Informácia o vývoji úrazovosti za rok 2017
  3. Tvorba a rozpočet SF na rok 2018
  4. Rôzne
Pracovné stretnutie viedol riaditeľ Odboru riadenia ľudských zdrojov Mgr. Imrich Sloboda. 
  1. V rámci tohto bodu sme požiadali zamestnávateľa o riešenie výšky prémií profesií v prevádzke, ktoré dlhodobo nedosahujú priemernú výšku ostatných sledovaných profesií. Najvýraznejší rozdiel bol zaznamenaný v profesiách rušňovodič a vedúci posunu. To aj napriek tomu, že ich vývoj mzdy je výrazne ovplyvnený nadčasovou prácou. Riaditeľ Úseku údržby a člen predstavenstva Ing. Ľubomír Kuťka informoval o zavedení motivačného systému pre zamestnancov údržby. Riaditeľ ORLZ informoval, že na systéme motivácie pre vybrané profesie v prevádzke sa pracuje a bude so zástupcami zamestnancov prerokovaný.
  2. Prítomní boli informovaní o vývoji úrazovosti za rok 2017.
  3. Bol odsúhlasený rozpočet sociálneho fondu na rok 2018. V rámci neho boli dohodnuté akcie na regeneráciu pracovnej sily, na ktoré boli vyčlenené primerané finančne prostriedky.
  4. Zamestnávateľ informoval, že v roku 2018 neplánuje organizačné zmeny, ktoré by vyústili do hromadného prepúšťania. 
 
Pred stretnutím sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľom sekcie 23 , Mgr. Františkom Svetkovským. Informovali sme sa stave príprav motivačných opatrení v rámci UP. Prebehnú stretnutia s prednostami SRT na ktorých budú zástupcovia zamestnancov informovaní. 
 
 
V Bratislave 08. 02. 2018                                           Prezídium FS
Zdieľať stránku