Menu Zavrieť

INFORMÁCIA Z PRACOVNÉHO STRETNUTIA ZSSK Z 10.4.2018

Dňa 10.4.2018 sa uskutočnilo pracovné stretnutie sociálnych partnerov s nasledujúcim programom:
 
 1. Prerokovanie Plánu práce na rok 2018,
   
 2. Prerokovanie objemu základných prémií na 2. štvrťrok 2018,
   
 3. Prerokovanie zmeny č. 12 do Katalógu profesií (povolaní),
   
 4. Kolektívne vyjednávanie k dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019,   
   
 5. Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 5 do smernice / Pracovný čas a doba odpočinku,            
   
 6. Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 3 do smernice / Poskytovanie rekondičných pobytov pre zamestnancov ZSSK,     
   
 7. Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 6 do smernice / Sociálny fond,
   
 8. Odsúhlasenie rozpočtu sociálneho fondu na rok 2018, 
   
 9. Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 10 do Smernice odmeňovanie zamestnancov,
   
 10. Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019 za rok 2017,
   
 11. Rôzne.
Prítomných privítal a stretnutie viedol Ing. Marián Lelovský. Ospravedlnil neprítomnosť pani riaditeľky ORLZ Mgr. Andreu Trégerovú z dôvodu iných neodkladných pracovných povinností.
 
 1. V roku 2018  je plánovaný priemerný prepočítaný počet zamestnancov 5942 a do dosiahnutie priemernej mzdy v  Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.  bez nadčasovej práce vo výške 1050,56 €.
   
 2. Prerokovanie objemu základných prémií na 2. štvrťrok 2018 prebehlo bez pripomienok zo strany OC.
   
 3. Prerokovanie zmeny č. 12 do Katalógu profesií (povolaní). Zo strany OC zazneli pripomienky ohľadom častých zmien v katalógu, ktoré majú za následok zvyšovanie tarifných tried rôznych profesií okrem prevádzkovo obchodných. Zároveň žiadali o informáciu akým spôsobom ovplyvní uvedená zmena Plán práce na rok 2018. Zamestnávateľ zdôvodnil svoj návrh potrebou ohodnotenia zadefinovaných  profesií v súvislosti s plánovaným preberaním odbornej prípravy zamestnancov vo vlastnej réžii. Uvedená zmena neovplyvní Plán práce 2018. 
   
 4. Bolo dohodnuté znenie dodatku č.2 ku kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019.
   
 5. Bolo dohodnuté znenie zmeny č. 5 do smernice / Pracovný čas a doba odpočinku.
   
 6. Bolo dohodnuté znenie zmeny č. 3 Poskytovanie rekondičných pobytov pre zamestnancov. S účinnosťou od 01.01.2019 upravujú podmienky poskytovania rekondičných pobytov pre profesiu rušňovodič – inštruktor nasledovne:
  nárok na ďalší rekondičný pobyt pre zamestnancov v profesii rušňovodič – inštruktor vzniká po troch rokoch. 
   
 7. Bolo dohodnuté znenie zmeny č. 6 do smernice / Sociálny fond.
   
 8. Bol odsúhlasený rozpočet sociálneho fondu na rok 2018. 
   
 9. Bolo dohodnuté znenie zmeny č. 10 do Smernice odmeňovanie zamestnancov. V rámci tohto bodu OC nesúhlasili s návrhom zamestnávateľa týkajúcich sa výšky príplatkov (SO, NE, Nočné). Z uvedeného dôvodu bolo dohodnuté znenie zmeny bez príplatkov.  O príplatkoch sa bude vyjednávať dňa 25.4.2018.  
   
 10. Výhrady OC k plneniu KZ budú spracované spolu s návrhom ich riešenia a predložené na rokovanie predstavenstva.
   
 11. Upozornili zamestnávateľa na termín 30.6.2018 po ktorom musia byť všetci rušňovodiči držiteľmi preukazov rušňovodičov a harmonizovaných doplnkových osvedčení. Opätovne sme požiadali zamestnávateľa o hľadanie možností preplatenia finančných nákladov rušňovodičov  s tým súvisiacich.
 
Všetky dohodnuté dokumenty zašleme  ZO po podpise.
 
 
V Bratislave 10. 4. 2018                                                   Prezídium FS
Zdieľať stránku