Menu Zavrieť

INFORMÁCIA Z KV ZSSK ZO DŇA 25.4.2018

Dňa 25. 04. 2018 sa konalo pracovné stretnutie a kolektívne vyjednávanie Železničnej Spoločnosti Slovensko a.s., s nasledujúcim programom:
 
  1. Podpis dodatku č. 2 ku kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2017 – 2019,
  2. Podpis zmeny č. 5 do smernice / Pracovný čas a doba odpočinku,
  3. Podpis zmeny č. 3 do smernice / Poskytovanie rekondičných pobytov pre zamestnancov ZSSK,
  4. Podpis zmeny č. 6 do smernice / Sociálny fond,
  5. Podpis rozpočtu sociálneho fondu na rok 2018, 
  6. Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 11 do Smernice odmeňovanie zamestnancov (pokračovanie  zo dňa 10.04.2018), 
  7. Rôzne.

Kolektívne vyjednávanie otvoril Ing. Marián Lelovský. V súvislosti s pracovným programom predstavenstva a tým súvisiacou neprítomnosťou riaditeľky ORLZ navrhol stiahnuť bod  č. 6 „Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 11 do Smernice odmeňovanie zamestnancov“  z programu  rokovania.
 
Zároveň predstavil novú odborovú centrálu GINN.
 
OC nesúhlasili so stiahnutím bodu 6. z programu rokovania.
 
OC predložili zamestnávateľovi spoločný návrh Dodatku  č.3  ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.  2017 – 2019 v znení:
 
„V bode 24 a) Kolektívnej zmluvy sú doplnené profesie:
komandujúci, majster pre vozne, výhybkár, výhybkár/točniar a osobný pokladník.“
 
Zamestnávateľ návrh prevzal a týmto je KV v tomto bode otvorené. Vyjadrí sa v zákonnom termíne. 
 
Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 11 do Smernice pre odmeňovanie zamestnancov (pokračovanie  zo dňa 10.04.2018):
 
Zamestnávateľ trvá na svojom pôvodnom návrhu, a ak OC trvajú na svojom návrhu zo dňa 10. 04. 2018, zamestnávateľ navrhuje prerušenie KV k tomuto bodu. OC zotrvávajú na svojom návrhu a zároveň súhlasia s prerušením KV v tomto bode. Vyjednávanie v tomto bode bude pokračovať v najbližšom možnom termíne.
 
Rôzne:
FS znovu upozornila na problematiku preukazov rušňovodiča (vybavenie a preplatenie nákladov).
Zamestnávateľ: uvedeným podnetom FS sa zamestnávateľ zaoberá a hľadá riešenie.
 
V Bratislave 25.4.2018                                                          komisia pre KV
Zdieľať stránku