Menu Zavrieť

Informácia z kolektívneho vyjednávania ZSSK CARGO z 31.5.2018

Dňa 31.05. 2018 sa konalo kolektívne vyjednávanie v spoločnosti ZSSK Cargo.
 
Predmetom KV bolo:
  1. Zmena bodu 56 PKZ ZSSK Cargo Slovakia a.s. – v súvislosti s opatrením MPSVaR.
  2. Predstavenie motivačného hodnotenia pre profesie: Rušňovodič, Vlakvedúci a Veduci posunu VSP.
  3. Zmena smernice pre odmeňovanie ZSSK Cargo Slovakia a.s..
  4. Rôzne.
 
1, V úvode rokovania bol JUDr. Tibenskou prednesený návrh na zmenu bodu číslo 56 PKZ ZSSK Cargo Slovakia týkajúci sa zmeny hodnoty stravovacej poukážky zo sumy 3,40,.€ na 3,60.-€. Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného v znysle § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách sa mení aj výška stravného a to:  5 až 12 hodín 4,80 €, 12 hodín až 18 hodín 7,10 € a nad 18 hodín 10,90 €.
 
2, Po schválení zmeny bodu 56 PKZ hlavný vyjednávač riaditeľ S23 Mgr. F. Svetkovsky predstavil  ďalší zložku návrh motivačného hodnotenia pre profesiu rušňovodič. Zmyslom návrhu je tzv. aktívny prístup rušňovodiča k pracovnej zmene. To znamená, ak rušňovodič pri nástupe alebo počas priebehu zmeny dá súhlas na predlženie zmeny,  tak za takýto súhlas dostane príplatok 1 ( jedno ) .-€ za zmenu. Uvedené bude platiť len pre Pn vlaky. Stanovená dĺžka zmeny bude samozrejme za dodržania ustanovení Turnusového poriadku. Hodiny nad rámec určenej zmeny budú posudzované ako nadčas. FS poukázala na nízku hodnotu motivačného príplatku 1€/zmena. Odpoveďou R S 23 bolo, že uvedený prístup bude po štvrťroku vyhodnotený takisto jeho efektívnosť a prínos daného opatrenia. Toto opatrenie bude vydané na jednotlivé pracoviská. Uvedené opatrenie bude evidované v CDS  strojmajstrom. FS poukázala, že v žiadnom prípade toto opatrenie nemôže byť na úkor bezpečnosti zamestnancov.
 
Po predstavení motivačného hodnotenia pre profesiu rušňovodič, riaditelia S22 Ing. Jančík J. a riaditeľ S24 Ing. Fazekáš M. predstavili návrhy motivačného hodnotenia pre profesie vozmajster, vlakvedúci a vedúci posunu VSP. Zmyslom motivačného hodnotenia bude:
A,  Zvýšenie garantovanej výšky prémii pri plnení pracovných povinností nad rámec GVD. Pri takomto plnení pracovných úloh pri rozmedzí plnenia: 
 100 – 110% pridelenie mesačnej mimoriadnej prémie 10.-€, 
 110 – 130% pridelenie mesačnej mimoriadnej prémie 20.-€, 
 nad 130% pridelenie mesačnej mimoriadnej prémie 30.-€. 
B, Zavedenie príplatku za jednočlenu vlakovú čatu ( Mn – vlaky vozba 1/0 )  a posunovaciu čatu ( pracovisko VSP ). Návrh príplatku vo výške 1 ( jedno ) .-€ za hodinu.
 
Po prednesení týchto návrhov KV pokračovalo diskusiou k návrhom zamestnávateľa.
FS v rámci diskusie k týmto návrhom mala niekoľko pripomienok a otázok:
– Je potrebné jasne vysvetliť a zadefinovať pojem jednočlenný výkon t. j. začiatok a koniec časového pásma, kedy sa bude rátať. Čo bude a nebude zarátavané do tohto času, napr. rg.  cesta, pobyt na HŽV, prestávka na jedlo  a pod..
– Nepribudnú jednočlenným výkonom povinnosti pre rušňovodiča napr. privesenie,  odvesenie  HŽV a pod..
– Sú spracované technologické postupy pre vozbu 1/0 čo sa týka tratí a , žst. a hlavne dodržiavania predpisových ustanovení a BOZP?
Zamestnávateľ v tejto súvislosti skôr zadefinuje  tie trate na ktorých to nebude možné vykonávať (sklon, náročnosť posunu, atď).
– Podstatnou skutočnosťou je aj používanie RDS. Vlastne zavedenie takejto vozby, by bolo len za podmienky používania RDS. Pokiaľ máme dobré informácie, tak zatiaľ bolo 
  vymenených 10ks RDS z celkového počtu cca 56, ktoré sa používajú na Mn vlakoch a pri posune. Riaditeľ S23 odpovedal, že v rámci plánu do roku 2020, budú vymenené rádiostanice, prioritné na HŽV radu 131 a 363, ktoré zachádzajú na ČD. Pre rok 2018 sú už  finančné prostriedky pre tento účel vyčerpané. R S22 ho doplnil, že na vozbu 1/0 používane HŽV len s funkčnou RDS.
 
3, Po prerokovaní návrhu motivačných hodnotení pre vybrané profesie, KV pokračovalo schvaľovaním zmeny Smernice pre odmeňovanie. Táto zmena priamo súvisí s návrhom motivačného hodnotenia, konkrétne pre profesie vlakvedúci Mn vlakov a vedúci posunu VSP. Zmena sa týka bodu 8.11.1. spomínanej smernice.  Znenie by malo byť nasledovné:
8.11.1  Príplatok za jednočlennú vlakovú čatu sa vypláca zamestnancom v profesii vlakvedúci a posunovač VSP v sume 1,00 €. za každú hodinu jednočlenného výkonu.
 
4, V rámci rôzneho zamestnávateľ požadoval doplnenie údajov do tzv. komunikačnej matice tými OC, ktoré tak zatiaľ neurobili ako aj o doplnenie zoznamu zamestnancov pre účely poskytovania plateného voľna.
 
FS SR požadovala informáciu ohľadom preukazu rušňovodiča a uhradenie nákladov s tým spojených. R S 23 informoval, bolo vydaných doteraz 826 z 866 rušňovodičov, 11 novo zaradení ešte nemajú a 5 rušňovodiči ukončia pracovný pomer. Náklady spojené s preukazom rušňovodiča zamestnávateľ neuhradí z dôvodu, že je to jeho osobným vlastníctvom.  
     
FS apelovala na zamestnávateľa, či spĺňajú tretí dopravcovia zákonom stanovené podmienky na vozbu vlakov ZSSK CARGO, a.s., ktorá je v plnej zodpovednosti ZSSK CARGO. Jedná sa o harmonizované osvedčenie, preukaz rušňovodiča. ZSSK CARGO plní uznesenia Ministerstva dopravy a výstavby SR, kde do termínu 31.10. 2018 musia všetci dopravcovia splniť a preukázať tieto požiadavky. Momentálne rokujeme aj s Rakúskym ÖBB a budú aj rokovania so súkromnými dopravcami. ŽSR pripravuje nový návrh na zavedenie do evidencie v rámci infraštruktúry (číslo rušňovodiča), ktoré bude nahlásené.
FS opätovne poukázala na problematiku eliminácie záťaže rušňovodiča teplom v letnom období na HDV radu 240. Bližšie informácie k tejto problematike budú podané predsedom komisia BOZP na Rade predsedov FS SR.
 
FS po kolektívnom vyjednávaní rokovala s R S 23 Mgr. Svetkovským F. ohľadom problematiky prideľovania služobných ruksakov, tabletu, aktualizácie údajov a pripojenia tabletu k serveru ŽSR v spojitosti s výmenou zošitových ZCP  za tablet, resp. čítačku. Podrobnejšie informácie na Rade FS SR.
 
V Bratislave 31.05.2018                                                                                     Komisia KV.
Zdieľať stránku