Menu Zavrieť

Informácia FS a OZŽ z pracovného rokovania ZSSK CARGO

Dňa 16.12.2019 sa uskutočnilo pracovné stretnutie v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s. s nasledujúcim programom:

  1. Zavedenie opatrení k hospodárskej a finančnej situácii v ZSSK CARGO na rok 2020

2)  Rôzne

1.         Predseda predstavenstva a GR ZSSK CARGO Martin Vozár informoval prítomných o príprave podnikateľského plánu na rok 2020, o ktorom po skončení rokovania rokovalo predstavenstvo spoločnosti. Výpadok v prepravách tovaru súvisiaci s hutníckym priemyslom je nemožné vyrovnať prepravami v iných segmentoch.  Vedenie firmy si je vedomé sociálneho charakteru firmy, no zároveň si uvedomuje, že pre ďalšie fungovanie firmy je nutné firmu prednastaviť. Z uvedeného dôvodu žiada zástupcov zamestnancov o predĺženie prekážok v práci podľa pôvodnej dohody až do 30.6.2020 s odôvodnením, že toto opatrenie zamestnávateľovi umožní zavádzať potrebné zmeny postupne. V prípade ak nebude predĺžený termín účinnosti prekážok v práci, bude vedenie nútené zavádzať potrebné zmeny okamžite.  

 2.        K uvedenému sa rozprúdila diskusia o doterajšom uplatňovaní prekážok a ich prínose v očakávaných úsporách. Vedenie firmy nám nezodpovedalo na otázku akým spôsobom, lepšie povedané akou finančnou čiastkou vyjadrenou v percentách, sa na šetrení podieľajú zamestnanci so zmluvnými mzdami. (Všetci ostatní zamestnanci majú znížené prémie o 50% bez výnimky.) Ako najväčší problém súčasného uplatňovania prekážky v práci považujeme to, že zamestnanci na určitých pozíciách z dôvodu zachovania chodu firmy vykonávajú svoju prácu aj v dobe, kedy čerpajú prekážku v práci. Zamestnávateľ to vysvetlil tým, že to je vzájomná solidarita. S týmto prístupom zo strany zamestnávateľa sa ako zástupcovia zamestnancov nemôžeme už naďalej stotožňovať.

            Zamestnávateľ predložil návrh dodatku na predĺženie platnosti dohody o uplatňovaní prekážok v práci v pôvodnom znení do 30.6.2020. Z návrhom zamestnávateľa sme nesúhlasili. Sami si ale uvedomujeme reálnych úbytkov výkonov a preto sme zamestnávateľovi navrhli, že budeme súhlasiť s prekážkou v práci, ale len v prípade, kedy sa bude uplatňovať podľa nami navrhnutej dohody. Oznámili sme, že vypracujeme nový návrh dohody a zašleme ho zamestnávateľovi v termíne do 17.12.2019. V nami vypracovanej dohode je ako jediné kritérium pre určovanie čerpania prekážky v práci to, že prekážka v práci sa bude uplatňovať len u tých zamestnancov, pri ktorých nastane reálny pokles výkonov.

V Bratislave, dňa 19.12.2019                                                                                                                                                                                                  FS a OZŽ

Zdieľať stránku