Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Zistiť viac

Rozumiem

 

Federácia strojvodcov
Slovenskej republiky

 

 

S T A N O V Y
FS

  

Schválené VIII. Valným zhromaždením FS 

v Tatranskej Štrbe

 

 

Na základe dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č. 87 „O odborovej slobode združovania" a ochrane práva odborovo sa združovať, ratifikovanej dňa 21.6.1964, dohovoru Medzinárodnej organizácie práce č.98 „O prevádzaní práva sa organizovať a kolektívne vyjednávať“ a podľa zákona č. 83/90 Zb. o združení občanov v znení zákona č. 300/90 Zb. a všeobecnej deklarácie ľudských práv čl.23, ods. 4 a Listiny základných práv a slobôd hlava IV, čl.27, ako aj v súlade s čl. 36 a 37 Ústavy Slovenskej republiky a dohody č.209 „O ochrane ľudských práv a slobôd" a protokolu na túto dohodu nadväzujúcu, ustanovuje sa táto odborová  organizácia Federácia strojvodcov Slovenskej republiky (ďalej FS).                  

Sídlom organizácie je Klemensova 8, 813 61 Bratislava. 

 

 

 

 

I. Kapitola
Ciele Federácie strojvodcov
Slovenskej republiky

Článok 1

1.   Federácia strojvodcov Slovenskej republiky je dobrovoľnou odborovou organizáciou, nezávislou na politických stranách, štátnych orgánoch, hospodárskych organizáciách, spoločenských hnutiach, občianskych združeniach, ako i na ostatných odborových organizáciách. FS je právnickou osobou, v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších zmien a úprav, vlastní majetok a disponuje ním. Pôsobí u zamestnávateľov, ktorí prevádzkujú železničnú dopravu. 

2.   Jej cieľom je obhajovať pracovné, ekonomické a sociálne záujmy, dosiahnuť uznanie a spoločenské ohodnotenie  a presadzovať zvýšenú ochranu života a zdravia pri výkone povolania a činnostiach s tým súvisiacimi.

Článok 2

3.   FS má právo kolektívne vyjednávať, uzatvárať kolektívne zmluvy a kolektívne zmluvy vyššieho stupňa.

4.   FS má právo združovať sa a spolupracovať pri presadzovaní svojich cieľov s ďalšími organizáciami.   

Článok 3

5.   FS má právo nadviazať kontakt so zahraničnými a medzinárodnými organizáciami a požiadať o členstvo v nich, ako i z nich vystúpiť.

 


II. Kapitola
Organizačná štruktúra FS

 

Struktura FSSR 

Vnútorné orgány FS sa delia na individuálne a kolektívne.


 

Článok 4
Valné zhromaždenie
 

6.   Najvyšším orgánom FS je Valné zhromaždenie (VZ), ktoré je zvolávané Radou FS (Rada) najmenej jedenkrát za 4 roky.

 

7.   Na VZ sa zúčastnia delegáti s hlasovacím právom (ďalej delegát), a to prezident FS, predseda Rady a predsedovia všetkých ZO FS. Ďalej sa na VZ zúčastnia delegáti ZO FS, a to jeden delegát za každých aj začatých 100 členov ZO FS. Termín, ku ktorému sa zisťuje počet delegátov určí svojim uznesením Rada.

8.   Na VZ sa zúčastnia tiež členovia ÚRK, členovia komisie KV, tajomník prezídia a zapisovatelia. Títo nemajú hlasovacie právo.

9.   Zoznam delegátov za jednotlivé ZO FS nahlási predseda ZO FS najneskôr pri prezentácii na VZ. Delegáti VZ pri prezentácii dostanú preukaz delegáta, ktorým sú označení počas celého rokovania VZ. Delegáti sú písomne oboznámení s programom rokovania VZ, majú právo navrhnúť zmeny a doplnenia programu, alebo zmenu poradia prerokovávaných tém. Navrhovanú zmenu schvaľujú delegáti VZ. Delegát má právo zúčastniť sa diskusie.

10.    Na základe rozhodnutia Rady sa na VZ smú zúčastniť pozvaní hostia.

11.    VZ hlasovaním schvaľuje:

a)    program VZ,

b)   stanovy FS,

c)    návrhy delegátov,

d)   uznesenie,

e)    zánik organizácie.

12.    VZ volí a odvoláva:

a)    prezidenta,

b)   Ústrednú revíznu komisiu (ÚRK).

13.    Rokovanie VZ vedie riadiaci VZ, prípadne jeho zástupca a jeho priebeh zapisuje zapisovateľ.
Do zvolenia riadiacich orgánov VZ vedie rokovanie viceprezident-predseda Rady.

 

14.    VZ navrhuje a zvolí spomedzi delegátov riadiace orgány:

a)    riadiaci VZ

-      riadi rokovanie VZ v súlade s rokovacím poriadkom schváleným Radou.

 

 

b)    zástupca riadiaceho VZ

-      na základe poverenia udeleného riadiacim VZ riadi rokovanie VZ v súlade s rokovacím poriadkom schváleným Radou v čase na ktorý je poverenie udelené.

c)    Mandátová komisia ( trojčlenná)

-      zisťuje počet prítomných delegátov a počet hostí. Na základe prezenčnej listiny a zoznamu delegátov oboznámi delegátov VZ o počte pozvaných delegátov, prítomných delegátov a s počtom prítomných hostí. Podpíše správu o uznášaniaschopnosti VZ a predloží ju riadiacemu VZ.

 

d)    Návrhová komisia (trojčlenná)

-      sumarizuje návrhy kandidátov na volené funkcie,

-      na základe návrhov prítomných delegátov pripravuje návrh kandidátky pre voľby a predloží ho riadiacemu VZ,

-      pripravuje návrh uznesenia a prostredníctvom riadiaceho VZ ho predkladá na schválenie VZ.

 

e)    Volebná komisia (trojčlenná)

-      organizuje priebeh volieb, vyhodnocuje výsledky a dozerá na ich regulárnosť. Zvoleným funkcionárom vystaví osvedčenie o zvolení s uvedením funkčného obdobia a o výsledkoch volieb vyhotovuje zápis, ktorý odovzdá riadiacemu VZ. Riadiaci VZ následne s výsledkom volieb oboznámi delegátov VZ.

f)     Rozhodcovská komisia (trojčlenná)

-      pri spochybnení volieb rozhoduje o regulárnosti volieb. O výsledku vyhotovuje protokol. Jej rozhodnutie je záväzné a konečné.

g)    Zapisovateľ VZ

-      zapisuje priebeh VZ prípadne z neho vyhotovuje aj zvukový záznam. O prípadnom vyhotovovaní zvukového záznamu informuje všetkých zúčastnených.

 

15.    Delegát sa do diskusie prihlasuje u riadiaceho VZ. Otvorením diskusie končí podávanie prihlášok. Na prihláške uvedie čitateľne svoje meno a ZO FS. Poradie diskutujúcich sa riadi poradím podaných prihlášok. Časové obmedzenie dĺžky diskusného príspevku delegáta schváli VZ na návrh riadiaceho VZ.

16.    Uznesenie VZ je záväzné pre členov a pre všetky orgány FS.

 

 

Článok 5
Rada

 

17.    Rada je najvyšším rozhodovacím orgánom FS medzi dvoma VZ.

18.    Radu tvoria: predseda Rady a členovia Rady.

 

19.    Predsedu Rady volí Rada na návrh člena/členov Rady.

a)    Členmi Rady sú predsedovia všetkých ZO FS. Predseda ZO FS môže za seba na rokovanie Rady delegovať zástupcu. Tohto schvaľuje výbor ZO FS a na rokovaní Rady, na ktoré je delegovaný, má všetky práva a povinnosti člena Rady. O vyslaní zástupcu informuje predsedu Rady (písomne, elektronicky alebo ústne).

 

20.    Povinnosti člena Rady:

a)    zúčastňuje sa rokovania Rady, alebo za seba deleguje zástupcu

b)   podáva informácie z rokovania Rady v domovskej ZO FS,

c)    spolupodieľa sa na plnení uznesení Rady,

21.    Rada má tieto práva a povinnosti:

a)    zabezpečuje plnenie uznesenia VZ a volí metódy presadzovania požiadaviek FS, vychádzajúce z programu FS, vzniknutých situácií, podnetov a pripomienok ZO FS,

b)   zriaďuje pre potreby FS komisie, volí a odvoláva členov a predsedov týchto komisií,

c)    vyhlasuje a odvoláva štrajk,

d)   Rada zvoláva mimoriadne VZ na žiadosť minimálne 2/3 členov Rady,

e)    určuje výšku odvodov z členských príspevkov do rozpočtu prezídia FS,

f)     na návrh člena/členov Rady volí predsedu Rady a tajomníka prezídia

g)   schvaľuje návrh rozpočtu prezídia FS a správu o hospodárení prezídia FS predkladané prezidentom

h)   berie na vedomie a schvaľuje správu predloženú ÚRK,

i)     spracováva pripomienky k sociálnemu programu zamestnávateľov,

j)     pripomienkuje a schvaľuje návrhy predložené jednotlivými komisiami,

k)    predkladá predsedovi Rady požiadavky, pripomienky a návrhy pre spracovanie kolektívnych zmlúv,

l)     schvaľuje na návrh prezidenta ďalších zamestnancov jeho kancelárie,

m)  schvaľuje odmeny.

22.    Uznesenie Rady je záväzné pre všetkých členov FS.

23.    Každý člen Rady má jeden hlas.

 

24.    Člen Rady, zastupujúci základnú organizáciu, ktorá neodvedie odvody do rozpočtu prezídia FS viac ako tri mesiace, nemá právo hlasovať na Rade, až do vyrovnania nedoplatku na odvodoch do rozpočtu prezídia FS. O prípadných nedoplatkoch na odvodoch do rozpočtu prezídia FS informuje členov Rady URK priamo na rokovaní Rady.

Článok 6
Členská schôdza

25.    Členská schôdza ZO FS je najvyšším orgánom ZO FS.

26.    Členská schôdza je zvolávaná podľa potreby, minimálne raz za rok. Členskú schôdzu zvoláva výbor ZO FS, alebo 2/3 členov ZO FS.

27.    Členská schôdza prerokúva/schvaľuje/rozhoduje o:

a)    zásady hospodárenia/rozpočet ZO FS

b)   revíznu správu podanú RK ZO FS

c)    výške členského

d)   ukončení členstva vylúčením na návrh výboru ZO FS

e)    a o iných predmetoch na návrh členov zúčastnených na schôdzi

 

Článok 7
Prezídium FS

28.    Prezídium FS je odborovým orgánom odborovej organizácie.

29.    Prezídium FS tvorí prezident, predseda Rady, tajomník prezídia, komisia pre kolektívne vyjednávanie (komisia KV), zapisovateľ a ÚRK.

30.    Prezident a predseda Rady vedú spoločne alebo aj jednotlivo rokovania s orgánmi štátnej moci, štátnej správy a zamestnávateľmi.

 

31.    Prezident

a)    je najvyšším predstaviteľom FS,

b)   je volený Valným zhromaždením,

c)    je štatutárnym zástupcom FS,

d)   vystupuje a rokuje jej menom,

e)    riadi činnosť prezídia FS,

f)     zúčastňuje sa na rokovaniach Rady a predkladá Rade na prerokovanie svoje návrhy a pripomienky k činnosti FS,

g)   v prípade potreby žiada predsedu Rady o zvolanie Rady

h)   v prípade odstúpenia alebo trvalej neschopnosti príp. úmrtia predsedu Rady, zvoláva mimoriadne zasadanie Rady,

i)     na základe výsledkov volieb menuje predsedov komisií zvolených Radou,

j)     raz ročne predkladá Rade na schválenie návrh rozpočtu prezídia FS,

k)    vystupuje ako zamestnávateľ v pracovnoprávnych vzťahoch k zamestnancom prezídia FS.

32.    Po vyhlásení výsledkov volieb skladá sľub tohto znenia:

„Sľubujem na svoju česť, že ako prezident Federácie strojvodcov Slovenskej republiky, budem vždy presadzovať záujmy našej odborovej organizácie tak, aby to bolo v prospech členov Federácie strojvodcov Slovenskej republiky“.

33.    Predseda Rady

a)    je volený Radou,

b)   zvoláva a riadi zasadnutia Rady preukázateľným spôsobom podľa potreby, minimálne raz za tri mesiace,

c)    predsedá komisii pre KV a zodpovedá za kolektívne vyjednávanie,

d)   v prípade odstúpenia prezidenta, ako i v prípade choroby alebo úmrtia prezidenta, je poverený dočasným vedením organizácie. Taktiež v prípade neprítomnosti alebo z poverenia zastupuje prezidenta.

e)    na žiadosť prezidenta, alebo 2/3 členov Rady zvoláva mimoriadne zasadanie Rady a to do 14 kalendárnych dní od doručenia písomnej žiadosti, ak nie je v žiadosti uvedená dlhšia doba.

f)     predkladá uznesenia Rady prezidentovi FS.

 

34.    Tajomník prezídia

a)    je volený Radou,

b)   spracováva pripomienky k návrhom zákonov a návrhom v kolektívnom vyjednávaní na základe požiadaviek prezidenta a predsedu Rady.

c)    administratívne zabezpečuje chod prezídia FS

d)   podľa potreby sa zúčastňuje na kolektívnom vyjednávaní

e)    zúčastňuje sa na rokovaní Rady

 

35.    Komisia pre KV

a)    je volená Radou,

b)   jej predsedom je predseda Rady,

c)    členovia sú predsedovia odborných komisií a zapisovatelia,

d)   pripravuje návrhy (pripomienkovanie) kolektívnych zmlúv,

e)    kolektívne vyjednáva so zamestnávateľmi na príslušných úrovniach,

f)     vyhodnocuje plnenie kolektívnych zmlúv,

g)   členovia komisie sú zodpovední za svoju činnosť prezidentovi a predsedovi Rady a Rade.

36.    Zapisovateľ

a)    je volený Radou,

b)   vypracováva zápisy z rokovaní na všetkých úrovniach FS,

c)    za svoju prácu zodpovedá prezidentovi, predsedovi Rady a Rade.


 

III. Kapitola
Základná organizácia FS

Článok 8

37.    Základná organizácia (ďalej ZO FS) vzniká za spolupráce prípravného výboru ZO a Prezídia FS. ZO FS ako súčasť FSSR má odvodenú právnu subjektivitu od Prezídia FS, alebo svoju vlastnú. Základná organizácia FS je oprávnená vlastniť majetok a disponovať s ním.

38.    ZO FS tvoria členovia. Orgánmi ZO FS sú predseda, podpredseda/ podpredsedovia a výbor ZO FS

39.    Výbor ZO FS

a) je volený na základe volebného poriadku ZO FS,
b) zvoláva členské schôdze ZO FS,
c) je príslušným odborovým orgánom voči zamestnávateľom a tvoria ho predseda, podpredseda (-ovia), členovia a revízna komisia (RK),
d) výbor ZO FS má právo odvolať sa voči rozhodnutiu Revíznej komisie ZO FS k ÚRK. Toto odvolanie má odkladný účinok.

40.    Predseda

a) je volený na základe volebného poriadku ZO FS,
b) je členom Rady,
c) zastupuje ZO FS pri rokovaniach na príslušných úrovniach, alebo tým poveruje svojho zástupcu,
d) zvoláva výborové schôdze ZO FS a riadi prácu členov výboru,

41.    Podpredseda (-ovia):

a) je volený členmi ZO na základe volebného poriadku ZO FS,
b) z poverenia výboru zastupuje ZO FS pri rokovaniach na príslušných úrovniach,

42.    Člen výboru:

a) je volený členmi ZO na základe volebného poriadku ZO FS.

 

Článok 9
 Členovia ZO FS

43.    Členom ZO FS môže byť zamestnanec – rušňovodič a aj iní zamestnanci, ktorých zamestnávatelia prevádzkujú železničnú dopravu alebo infraštruktúru.

44.    O členstvo je možné požiadať len písomnou prihláškou a toto vzniká ihneď po schválení výborom ZO FS. Odvolanie voči rozhodnutiu výboru ZO FS v tejto veci je možné podať členskej schôdzi ZO FS.

45.    Členstvo zaniká:

a)    slobodným vystúpením člena z FS,

b)   pri neplatení členských príspevkov dlhšie ako tri mesiace, okrem prípadov dlhodobej PN

c)    ukončením pracovného pomeru u zamestnávateľa prevádzkujúceho železničnú dopravu alebo infraštruktúru,

d)   vylúčením na základe návrhu výboru ZO FS a následného uznesenia členskej schôdze. Vylúčený člen nemá nárok na žiadne finančné plnenie v súvislosti s jeho členstvom. Po vylúčení sa už nemôže opätovne stať členom FS.

e)    úmrtím

 

46.    Členovi, ktorý ukončil pracovný pomer u zamestnávateľa prevádzkujúceho železničnú dopravu je umožnené byť čestným členom. Podmienky čestného členstva určí výbor ZO FS.

47.    Povinnosti člena:

a)    dodržiavať stanovy FS,

b)   platiť členské príspevky riadne, včas a v stanovenej výške,

c)    dodržiavať odborársku solidaritu pri presadzovaní požiadaviek FS a vyhlásení štrajku,

d)   svoje individuálne potreby podriadiť celku a zachovávať k ostatným členom kolegiálny vzťah,

e)    hlásiť každú zmenu právneho stavu, ktorá ovplyvňuje jeho nároky pri čerpaní poskytovaných výhod (viď soc. program),

f)     každý člen je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré by poškodili záujmy organizácie.

g)   bezodkladne nahlásiť svoje právo na právnu ochranu v súvislosti s výkonom povolania prezídiu FS alebo výboru ZO FS.

48.    Práva člena:

a)    využívať všetky výhody platné pre členov ZO FS,

b)   zúčastniť sa členskej schôdze ZO FS, voliť, byť navrhnutý a následne volený do všetkých funkcií vo FS a má právo navrhovanú kandidatúru odmietnuť,

c)    byť informovaný o činnosti orgánov FS,

d)   požiadať o bezplatnú právnu ochranu vo veciach pracovnoprávnych a obhajoby vo veciach trestných, ktoré súvisia s výkonom jeho povolania,

e)    každý člen ZO FS obdrží členský preukaz FS,

f)     hájiť svoj názor aj odlišný od väčšiny a požadovať, aby bol tento aj písomne zaznamenaný. Tým však nie je zbavený povinnosti podľa čl. 47 ods.c) a d).


 

Článok 10
Evidencia členstva
 

49.    Evidenciu členov jednotlivých ZO FS vedú priebežne predsedovia ZO FS alebo predsedom poverený člen výboru ZO FS. Predseda ZO FS zodpovedá za evidenciu členov v ZO FS a štvrťročne nahlasuje písomne počet členov Prezídiu FS

 

 

IV. Kapitola Finančné prostriedky,
hospodárenie a kontrola


Článok 11
Členské príspevky

 

50.    Výšku členského príspevku určuje členská schôdza ZO FS, minimálne vo výške odvodov rozpočtu prezídia FS schválených Radou.

51.    Časť príspevku určeného Radou ako odvod do rozpočtu prezídia FS odvádza predseda ZO FS priamo na účet prezídia FS do konca príslušného mesiaca.

 

Článok 12
Hospodárenie

 

52.    FS získava finančné prostriedky predovšetkým z členských príspevkov, zápisného a darov. Hospodárenie s nimi určujú príslušné rozpočty (rozpočet ZO FS, rozpočet prezídia FS).

53.    Za hospodárenie Prezídia je zodpovedný prezident FS. Iba prezident FS môže zriaďovať účty Prezídia a účty ZO FS bez právnej subjektivity.

54.    Zásady hospodárenia ZO FS schvaľuje členská schôdza. Za hospodárenie ZO FS zodpovedá predseda ZO FS.

Článok 13
Revízne komisie

55.    Revízne komisie sú kontrolným orgánom organizácie. Kontrolujú dodržiavanie Stanov, plnenie uznesenia a hospodárenie s finančnými prostriedkami. Sú oprávnené požadovať od funkcionárov i členov organizácie predloženie všetkých dokladov a poskytnutie informácií, ktoré považujú za potrebné.

56.    Revízne komisie sú volené v každom orgáne FS, ktorý hospodári s finančnými prostriedkami. Revízne komisie musia mať najmenej troch členov, bez hlasovacieho práva v príslušnom odborovom orgáne.

57.    Revízne komisie podávajú o svojej činnosti písomne revíznu správu orgánom FS podľa príslušnosti. Revízna správa je platná, ak je podpísaná všetkými členmi revíznej komisie.

 

58.    Revízne komisie majú povinnosť pozastaviť akékoľvek rozhodnutie orgánu, ktoré je proti Stanovám FS.

59.    Každý člen revíznej komisie je povinný zachovávať mlčanlivosť o zistených skutočnostiach, pokiaľ by to poškodilo záujmy FS.

 

Článok 14
Ústredná Revízna komisia
 

60.    Je najvyšším kontrolným orgánom FS. Jej uznesenie je záväzné v celej FS.

61.    Je orgánom voleným VZ.

62.    Povinnosti ÚRK:

a)    vykonáva pravidelnú štvrťročnú kontrolu hospodárenia prezídia FS,

b)   vyhotovuje revíznu správu písomne a predkladá ju členom Rady a delegátom VZ tak, aby ju títo mali k dispozícii najmenej sedem dní pred zasadnutím príslušného orgánu,

c)    na základe uznesenia Rady vykoná mimoriadnu revíznu kontrolu,

d)   kontroluje plnenie uznesení Rady,

e)    má právo zúčastniť sa rokovania Rady,

f)     vydá písomné stanovisko k požiadavke výboru ZO FS,

g)   rozhodnutie v spore o výklad stanov vyhotovuje ÚRK písomne a doručí ho preukázateľne sporným stranám a prezidentovi FS.

63.    Práva a povinnosti predsedu ÚRK:

a)    má povinnosť minimálne raz za tri mesiace zvolávať rokovanie ÚRK,

b)   má povinnosť pripravovať plán práce a revíziu,

c)    má právo dávať návrh na odstránenie nedostatkov z výsledkov revízie,

d)   má právo s návrhmi na odstránenie nedostatkov oboznámiť Radu,

e)    má právo na konzultáciu s členmi prezídia FS,

f)     má právo požadovať všetky informácie potrebné k vykonaniu revíznej kontroly.

64.    Práva a povinnosti člena ÚRK:

a)    má povinnosť zúčastniť sa rokovania ÚRK, revízie a vykonávať ju.

 

Článok 15
Revízna komisia ZO FS (RK)

 

65.    Je volená členmi ZO FS na základe volebného poriadku ZO FS.

66.    Povinnosti RK:

a)    robí najmenej 1x za pol roka revíziu hospodárenia ZO FS,

b)   navrhuje opatrenia k odstráneniu nedostatkov,

c)    predkladá revíznu správu členskej schôdzi ZO FS.

 

67.    Práva a povinnosti predsedu RK:

a)    zvoláva, riadi a zodpovedá za činnosť celej komisie,

b)   vyhodnocuje a vydáva opatrenia k odstráneniu nedostatkov,

c)    zodpovedá za pravidelnosť vykonávania revízii.

68.    Práva a povinnosti člena RK:

a)    má povinnosť vykonávať revízie a zúčastniť sa rokovania RK,

 

V. Kapitola
Voľby a hlasovanie

Článok 16
Voľby okrem volieb v ZO FS

69.    Voľby do orgánov FS sú tajné.

 

70.    Priebeh volieb organizuje a riadi volebná komisia, ktorá sa skladá z troch členov.

71.    Návrh kandidátky predkladá návrhová komisia.

72.    Súhlas s kandidatúrou potvrdzuje navrhnutý kandidát písomne alebo ústne pri osobnej účasti na Rade, alebo VZ.

73.    Voľby sú platné, pokiaľ sa ich zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov.

Článok 17
Voľby prezidenta

74.    Samostatné, ako aj spoločné návrhy členov ZO FS na funkciu prezidenta FS sú predkladané prostredníctvom predsedov ZO FS do termínu stanoveného Radou.

75.    Valné zhromaždenie je oprávnené voliť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov.

76.    Návrhová komisia predkladá kandidátku volebnej komisii.

77.    Delegát upraví volebné lístky tak, že prečiarkne mená kandidátov, s ktorými nesúhlasí.

78.    Po úprave volebného lístka smie zostať neprečiarknuté meno maximálne jedného kandidáta, inak je volebný lístok neplatný.

 

79.    Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičný počet hlasov všetkých delegátov.

80.    Pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičný počet hlasov, pokračuje voľba druhým kolom.

81.    Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov získaných v prvom kole volieb.

82.    Prezidentom FS je kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov v druhom kole.

83.    Zvolenému prezidentovi sa vyhotoví písomný doklad o zvolení podpísaný volebnou komisiou.

Článok 18
Voľba ústrednej revíznej komisie

84.    Samostatné, ako aj spoločné návrhy členov ZO FS na členov ÚRK sú predkladané prostredníctvom predsedov ZO FS v termíne stanovenom Radou.

85.    VZ je oprávnené voliť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov.

86.    Návrhová komisia predkladá kandidátku volebnej komisii.

87.    Delegát upraví volebné lístky tak, že prečiarkne mená kandidátov, s ktorými nesúhlasí.

88.    Po úprave volebného lístka môžu zostať neprečiarknuté mená maximálne troch kandidátov, inak je volebný lístok neplatný.

89.    Zvolení sú kandidáti, ktorí získajú nadpolovičný počet hlasov.

90.    Kandidát s najväčším počtom hlasov sa stáva predsedom komisie, ďalší dvaja v poradí, členmi komisie.

91.    V prípade rovnosti hlasov, alebo ak nadpolovičnú väčšinu hlasov nezískali aspoň traja kandidáti, koná sa ďalšie kolo volieb, do ktorého postupujú štyria kandidáti s najväčším počtom hlasov z predchádzajúceho kola volieb.


Článok 19
Voľba predsedu Rady,
tajomníka prezídia a predsedov odborných komisií
 

92.    Kandidátov navrhujú členovia Rady.

93.    Návrhová komisia predkladá kandidátku volebnej komisii.

94.    Člen Rady upraví volebné lístky tak, že prečiarkne mená kandidátov, s ktorými nesúhlasí.

95.    Po úprave volebného lístka smie zostať neprečiarknuté meno maximálne jedného kandidáta, inak je volebný lístok neplatný.

96.    Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičný počet hlasov všetkých členov Rady.

97.    Pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska nadpolovičný počet hlasov, pokračuje voľba druhým kolom.

98.    Do druhého kola volieb predsedu postupujú dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola.

99.    Zvolený je kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov v druhom kole.

100. Zvolenému kandidátovi sa vyhotoví písomný doklad podpísaný volebnou komisiou.

Článok 20
Voľby v ZO FS

101. Voľby v každej ZO FS prebiehajú podľa vlastného volebného poriadku schváleného členskou schôdzou ZO FS.

102. Týmto volebným poriadkom si upravia v ZO FS voľby:

a)    predsedu ZO FS,

b)   podpredsedu ZO FS,

c)    členov výboru ZO FS,

d)   revíznej komisie ZO FS.


 

Článok 21
Odvolávanie z funkcie

103. Odvolanie z funkcie vykonáva orgán, ktorý príslušného funkcionára volil.

Článok 22
Hlasovanie okrem volieb
 

104. Hlasovanie môže byť:

a)    zdvihnutím ruky,

b)   slovným vyjadrením súhlasu alebo nesúhlasu,

c)    elektronickým zariadením.

105. Hlasovanie vo všetkých orgánoch FS okrem členskej schôdze ZO FS je platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina členov orgánu. Predmet hlasovania sa považuje za schválený, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina zúčastnených na hlasovaní okrem zmien stanov. Na schválenie/zmenu stanov je potrebný súhlas najmenej 2/3 všetkých delegátov VZ.

106. Hlasovanie na členskej schôdzi ZO FS je platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina členov ZO FS zúčastnených na schôdzi ZO FS. Predmet hlasovania sa považuje za schválený, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina zúčastnených na hlasovaní.


Článok 23
Vzdanie sa funkcie

107. Člen voleného orgánu, ktorému akákoľvek okolnosť bráni trvalo vykonávať funkciu oznámi orgánu, ktorého je členom, že sa vzdáva funkcie. Povinnosť vykonávať funkciu končí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie príslušnému orgánu. Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu uvoľní miesto voleného funkcionára, postupuje sa nasledovne:

a)    v prípade prezidenta FS – prevezme jeho funkciu predseda Rady. Ten zastáva funkciu do zvolania VZ, kde prebehnú riadne voľby

b)   v prípade predsedu Rady – prezident FS zvolá Radu a Rada zvolí predsedu Rady,

c)    v prípade tajomníka Prezídia – predseda Rady zvolá Radu a Rada zvolí tajomníka Prezídia

d)   funkciu predsedu alebo člena ÚRK alebo revíznej komisie ZO FS prevezme ďalší člen revíznej komisie s najväčším počtom hlasov. ÚRK alebo revízna komisia ZO FS sa doplní kooptáciou, podľa výsledkov volieb,

e)    predseda ZO FS – stanovuje to volebný poriadok ZO FS.

Článok 24
Nezlučiteľnosť funkcií

108. Funkcia predsedu ZO FS je nezlučiteľná s výkonom funkcie uvoľneného funkcionára vyššieho stupňa.

109. Prezident FS a predseda Rady nesmú vykonávať žiadnu inú volenú funkciu v rámci FS, okrem prípadov podľa čl. 23, bod 107.

 

110. Predseda a člen ÚRK nemôže vykonávať inú funkciu v Prezídiu FS. Predseda a člen revíznej komisie ZO FS nemôže vykonávať inú funkciu v tej istej ZO FS, kde je členom revíznej komisie.

111. V prípade zvolenia funkcie, ktorá by bola v rozpore s bodom 108 alebo 109 tohto článku a jej prijatia predchádzajúci mandát zaniká.

 

Článok 25
Funkčné obdobie

112. Funkčné obdobie funkcionára je 4 roky. Začiatok a koniec funkčného obdobia sa oznamuje pred začatím príslušných volieb.

 

 

 

 

VI. Kapitola
Záverečné a prechodné ustanovenia

Článok 26
Zánik organizácie

113. Pri zániku celej organizácie sa majetok prezídia FS delí podľa počtu členov medzi jednotlivé ZO FS. Majetok a finančná hotovosť ZO FS sa delí medzi členov ZO FS


Článok 27
Prechodné ustanovenie

114. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia a nadobúdajú účinnosť dňom vzatia ich zmeny na vedomie Ministerstvom vnútra SR. Týmito stanovami sa rušia stanovy vzaté na vedomie ministerstvom vnútra SR dňa 8.1.2013 pod číslom VVS/1-2200_90-213-5.


Stiahnuť stanovy v PDFstiahnuť stanovy v PDF

e-max.it: your social media marketing partner

Partneri

Alianz Slovenská poisťovňa

Kontakt

Federácia strojvodcov
kancelária prezidenta

Klemensova 8
Bratislava
81361

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel/fax:  02 2029 5660
gsm:    0910 964 856
admin: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.