Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Zistiť viac

Rozumiem
PDF
Vytlačiť

INFORMÁCIA Z KV ZSSK ZO DŇA 24.5.2017

Napísal: Krto . V kategórii: Správy z rokovaní ZSSK

Dňa 24.5.2017 sa konalo kolektívne vyjednávanie a pracovné stretnutie Železničnej Spoločnosti Slovensko a.s., s nasledujúcim programom:

Program KV:

1)     Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 3 do Smernice / Pracovný čas a doba odpočinku,

2)     Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 9 do Smernice odmeňovanie zamestnancov,

3)     Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 2 do Smernice o úprave pracovného času zamestnancov (Turnusový poriadok).

Program Pracovného stretnutia:

1.     Prerokovanie zmeny č. 1 do Organizačného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. č. 1_35_ORLZ_v4,

2.     Prerokovanie zmeny č. 10 do Katalógu profesií (povolaní),

3.     Prezentácia – „Pilotná implementácia odmeňovacieho systému na stredisku – Údržba“,

4.     Rôzne.

Kolektívne vyjednávanie otvoril a prítomných privítal hlavný kolektívny vyjednávač riaditeľ ľudských zdrojov Mgr. Jozef Luha. Následne bola vykonaná prezentácia. NKOS-Ž poverila zastupovaním na KV FVČ.

Zamestnávateľ prezentoval zmenu č. 3 do Smernice / Pracovný čas a doba odpočinku. Jednalo sa o zmenu článku 5 - Práca nadčas, bodu 4, prvý odsek, ktorý po úprave znie:

4. Z časového hľadiska práca nadčas nesmie presiahnuť:

v priemere8 hodín týždenne, v období najviac 4 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak sa zamestnávateľ so zástupcami zamestnancov nedohodne na dlhšom období, najviac 12 po sebe nasledujúcich mesiacov

Ďalej bolo zmenené znenie prílohy č. 4 Výnimky z povinnosti používania elektronického dochádzkového systému. Uvedené zmeny boli schválené bez pripomienok zo strany OC

V ďalších bodoch KV zamestnávateľ  predstavil návrhy k zmene č. 9 do Smernice odmeňovanie zamestnancov a k zmene č. 2 do Smernice o úprave pracovného času zamestnancov (Turnusový poriadok), kde navrhol príplatok za riadenie a obsluhu HKV a sprevádzanie IC, EC a SC vlakov:

„4.11  Príplatok za riadenie a obsluhu HKV  a sprevádzanie IC, EC a SC vlakov

1.       Účelom poskytovania príplatku za riadenie a obsluhu HKV na vlakoch kategórie IC, EC a SC a za ich sprevádzanie je finančne motivovať vybraný okruh zamestnancov podieľajúcich sa na ich vozbe a sprevádzaní.

2.       Príplatok je možné poskytovať zamestnancom vo vybraných profesiách nasledovne:

a)    rušňovodičom, ktorí vykonávajú riadenie a obsluhu HKV na EC a SC  vlakoch, a vlakvedúcim sprevádzajúcim EC a SC vlaky. Príplatok patrí v čiastke 0,166 € / hod. za skutočne odpracovaný čas v uvedenej činnosti,

b)    rušňovodičom, ktorí vykonávajú riadenie a obsluhu HKV na IC vlakoch. Príplatok patrí v čiastke 1,666 € / hod. za skutočne odpracovaný čas v uvedenej činnosti,

c)    vlakvedúcim sprevádzajúcim IC vlaky. Príplatok patrí v čiastke 1,250 € / hod. za skutočne odpracovaný čas v uvedenej činnosti.  

3.       Uvedený príplatok je možné poskytovať v rámci prideleného objemu mzdových nákladov. Konkrétne podmienky a postup, na základe ktorého bude zamestnancom poskytovaný, určí riaditeľ sekcie riadenia prevádzky.“

V Smernici o úprave pracovného času zamestnancov (Turnusový poriadok), bola navrhnutá zmena v Článku 4 – Pracovná zmena, ust. 4.1 Dĺžka pracovnej zmeny na  nasledovné znenie:

4.1 Dĺžka pracovnej zmeny

1. Dĺžka pracovnej zmeny nesmie v zásade prekročiť 15 hodín. Pracovná zmena môže byť predĺžená o čas prípravných prác a čas režijných ciest na konci pracovnej zmeny.

2. U zamestnanca v profesii rušňovodič nemôže dĺžka pracovnej zmeny prekročiť 13 hodín s výnimkou prípadov uvedených v bode 3 tohto ustanovenia 4.1.

3. Dĺžka pracovnej zmeny podľa bodu 2 tohto ustanovenia 4.1 sa môže predĺžiť:

a) po príchode vlaku do stanice o čas potrebný na odstavenie vozidla na vopred stanovené miesto v stredisku prevádzky depa alebo v železničnej stanici a na ukončenie pracovnej zmeny,

b) o čas prípravných prác u zamestnanca so stanoveným pracovným časom kratším ako 37,5 hodín týždenne, len na konci pracovnej zmeny,

c) na konci pracovnej zmeny o čas vedenia dráhového vozidla zaradeného inde ako v čele vlaku, a z ktorého nie je ovládané brzdové ústrojenstvo vlaku (nečinné, na službu pohotové, postrkové, vložené a pod.), pričom dĺžka pracovnej zmeny nesmie prekročiť 15 hod.

4. Pracovná zmena, ktorá nenadväzuje na predchádzajúcu alebo nasledujúcu pracovnú zmenu, nemôže byť kratšia ako dĺžka dennej kalendárnej normy podľa týždenného fondu pracovného času.

Zástupcovia zamestnancov si vyžiadali prestávku. Po prestávke prezentovali spoločné stanovisko k uvedeným zmenám. OC navrhli prerušiť KV k bodom 2 a 3 a pokračovať v KV 28.6.2017, nakoľko takto závažné zmeny treba prerokovať vo svojich odborových  orgánoch. Zamestnávateľ s prerušením KV k bodom 2 a 3 súhlasil.

Po ukončení KV pokračovalo Pracovné stretnutie prerokovaním zmeny č. 1 do Organizačného poriadku Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. č. 1_35_ORLZ_v4.

Jednalo sa o zmenu organizačnej štruktúry sekcie informačných technológií (SeIT).

Nakoľko táto zmena nemá žiadny vplyv na zamestnanosť, bola prerokovaná bez pripomienok zo strany zástupcov zamestnancov.

Taktiež prerokovanie zmeny č. 10 do Katalógu profesií (povolaní) prebehlo bez pripomienok zo strany OC.

Mimoriadne do programu pracovného stretnutia bolo zaradené odsúhlasenie Smernice pre stanovenie nevyhnutných technologických časov rušňovodičov 2_143_UP_v2 s účinnosťou od 11.6.2017. Časy boli stanovené na základe viacerých meraní na rôznych pracoviskách a odrážajú reálny čas potrebný na výkon činností. K uvedenej smernici bola dodatočná pripomienka zástupcu FS k prílohe 6, „Chôdza z RD do priľahlej ŽST“, kde u SP Leopoldov bol skrátený čas chôdze zo 6 na 3 minúty. Zástupca zamestnávateľa prisľúbil, že uvedený čas chôdze upraví.

 V bode Rôzne zástupca FS informoval, že sa na pracoviskách podsúvajú k podpisom rôzne tlačivá o prenose nadčasovej práce, dokonca antidatované, ktoré sú v rozpore s prílohou č. 5 Smernice pracovný čas a doba odpočinku. Takéto dohody sú v rozpore s firemnou legislatívou aj s dobrými mravmi Ďalej bolo spomenuté nariadenie okolo schvaľovania Žiadosti o pracovné voľno, ktoré vytvára pre časť zamestnancov mimoriadne sťažené podmienky. Zástupca FS upozornil, že už treba radikálne riešiť aj brigádovanie zamestnancov u iných dopravcov, ktoré je taktiež v rozpore s Pracovným poriadkom. FS požaduje zaradiť do programu KV 28.6.2017 aj informáciu o rozbore hospodárenia za rok 2016 a vytvorenie pracovného tímu k analýze mzdového nárastu vybraných profesií a prednostov stredísk. Pri uzatváraní nových zmlúv pre poskytovateľov RP FS požaduje, aby sa do úvahy nebrala len cena, ale aj spokojnosť zamestnancov s doterajšími poskytovateľmi RP.

Po skončení KV a Pracovného stretnutia nasledovala prezentácia projektu „Pilotná implementácia odmeňovacieho systému (OS) na stredisku Údržba“. Po jej skončení autori projektu odpovedali na otázky prítomných a rozvinula sa rozsiahla debata.

 

V Bratislave 24.5.2017                                                                komisia pre KV

e-max.it: your social media marketing partner

Partneri

Alianz Slovenská poisťovňa

Kontakt

Federácia strojvodcov
kancelária prezidenta

Klemensova 8
Bratislava
81361

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel/fax:  02 2029 5660
gsm:    0910 964 856
admin: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.