Menu Zavrieť

Informácia z pracovného rokovania riaditeľa UP ZSSK CARGO a FS Október 2023

Dňa 25. októbra 2023 sa uskutočnilo pracovné rokovanie riaditeľa Úseku prevádzky ZSSK CARGO (UP) Ing. Miroslava Hoptu so zástupcami základných organizácií Federácie strojvodcov .

V úvode rokovania riaditeľ UP informoval prítomných o vyhodnotení výsledkov za obdobie 1-9. Prvý polrok bol z pohľadu prepráv veľmi dobrý a táto skutočnosť pomáha firme v súčasnom období, kedy nastal pokles prepráv v železničnej nákladnej doprave v SR u všetkých dopravcov. V súvislosti s uvedeným sa neplánuje znižovanie počtu zamestnancov v rámci UP. Zamestnávateľ chce dosiahnuť za rok 2023 vyrovnaný hospodársky výsledok.

V ďalšom priebehu rokovania odpovedal na otázky zástupcov FS.

Účastníci vyjadrili názor, že poskytnutie prezentov pre zamestnancov, nebola zo strany zamestnávateľa správna forma odmeny. Vhodnejšou formou by bolo poskytnutie finančnej odmeny tak ako v prípade ŽSR a ZSSK.

Riaditeľ UP nebol ten, ktorý rozhodoval o forme odmeny a bude informovať vedenie o nespokojnosti.

Na našu požiadavku týkajúcu sa zavedenia príplatku na úroveň 20% z priemernej mzdy rušňovodiča v prípade zácviku odpovedal, že myšlienku vyššieho ohodnotenia v uvedených prípadoch podporuje, ale o jej formáte budeme ešte rokovať.

V prípade našej požiadavky ohľadom možnosti nahradiť rekondičný pobyt poskytovaný zamestnávateľom v prípadoch priamej účasti zamestnanca v čele vlaku pri nehodovej udalosti, pri ktorej dôjde k usmrteniu osoby, umožniť zamestnancovi z vážnych rodinných dôvodov čerpanie mimoriadnej dovolenky. V tomto prípade riaditeľ podporí našu snahu pri zmene smernice pre poskytovanie RP, resp. za zamestnávateľa predloží aj ďalšie návrhy možnosti náhrady RP.

Zástupca ZO Žilina upozornil na porušovanie zákonníka práce zo strany riadiacich zamestnancov. Riaditeľ sa proti tvrdeniu ohradil a skonštatoval, že inšpektorát práce vykonal kontrolu na základe podnetu zo strany zástupcu ZO Žilina. Vyjadrenie inšpektorátu práce definuje, že zamestnávateľ neporušuje zákonník práce.

Na návrh, aby zamestnávateľ hľadal spôsob motivácie rušňovodičov, ktorí chcú ukončiť pracovný pomer z dôvodu odchodu do predčasného dôchodku a zamestnávateľ by ich ešte chcel zamestnávať, riaditeľ odpovedal, že sa bude informovať na sekcii ľudských zdrojov, či sa v tomto smere z ich strany nepripravuje.

V závere rokovania riaditeľ UP skonštatoval, že každý zamestnanec, ktorý v rámci svojej činnosti vykonáva prácu naviac, má byť odmenený. Zároveň vyzval prítomných riešiť vzniknuté problémy s riadiacimi zamestnancami UP, ktorí sú ich sociálnymi partnermi. V prvom rade sa problémy riešiť na UP.

V Bratislave 26.10.2023                                            Prezídium FS

Zdieľať stránku