Federácia strojvodcov SR logoAutonómne odbory strojvodcov Európy

Federácia strojvodcov SR je nezávislou dobrovoľnou odborovou organizáciou. Jej cieľom je obhajovať pracovné, ekonomické a sociálne záujmy, dosiahnuť uznanie a spoločenské ohodnotenie a presadzovať zvýšenú ochranu života a zdravia pri výkone povolania a činnostiach s tým súvisiacimi.

Federácia strojvodcov SR je členom Autonómnych odborov strojvodcov Európy

 

Na tomto webe nájdete informácie týkajúce sa činnosti Federácie strojvodcov a taktiež informácie, ktoré majú súvislosť s výkonom povolania rušňovodič.

e-max.it: your social media marketing partner

Najnovšie správy

INFORMÁCIA Z KV ZSSK ZO DŇA 26.3.2015

Dňa 28.1.2015 sa uskutočnilo pracovné stretnutie Železničnej Spoločnosti Slovensko, a.s., nasledujúcim programom:
 
1. Prerokovanie Plánu práce na rok 2015,
2. Prerokovanie smernice / Cestovné náhrady č. 2_40_ORLZ_v3,
3. Prerokovanie zmeny č. 2 do smernice / Vystrojovanie zamestnancov   rovnošatou č. 2_37_ORLZ_v4,
4. Prerokovanie zmeny č. 1 do Katalógu profesií (povolaní) č. 2_133_ORLZ_v1.
 
Po ukončení prvej časti pracovné stretnutie na úrovni sociálnych partnerov pokračovalo nasledovným programom:
 
1. Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 2 do smernice / Pracovný čas a doba odpočinku č. 2_108_ORLZ_v1,
2. Kolektívne vyjednávanie k zmene č. 1 do Smernice o úprave pracovného času zamestnancov ZSSK (Turnusový poriadok) č. 2_47_ORLZ_v2,
3. Odsúhlasenie zmeny č. 2 do Pracovného poriadku č. 1_02_ORLZ_v4,
4. Odsúhlasenie rozpočtu sociálneho fondu na rok 2015,
5. Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. za rok 2014,
6. Kolektívne vyjednávanie k dodatku č. 5 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2014 – 2016, 
7. Rôzne.
 
Prvá časť rokovania:
1. prerokovaný bez pripomienok,
2. zmena smernice súvisela s novelizáciou Zákona  č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. Prerokované bez pripomienok,
3. prerokovaný bez pripomienok,
4. zmena smernice súvisela so zapracovaním zamestnancov (hasičov) do obsahu.
 
Druhá časť rokovania:
 
1. a  2. Do oboch smerníc bol zapracovaný bod:
„Zamestnávateľ môže nariadiť pracovnú pohotovosť najviac v rozsahu 300 hodín za kalendárny rok a ak ide o zamestnanca závodného hasičského útvaru na dráhe najviac 400 hodín za kalendárny rok.“
3. súhlas s navrhnutou zmenou textu („ technického charakteru“),
4. odborové centrály a zamestnávateľ sa dohodli na odsúhlasení rozpočtu sociálneho fondu a zásad čerpania prostriedkov sociálneho fondu Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. na rok 2015 v zmysle smernice / Sociálny fond:
 
 - Čerpanie regenerácie pracovnej sily formou darčekových poukážok pre rok 2015 bude realizované poskytnutím týchto poukážok v celkovej nominálnej hodnote 20,- € každému zamestnancovi, ktorý bude v čase ich poskytnutia v evidenčnom stave. Distribúcia darčekových poukážok ako i podmienky použitia budú stanovené osobitným usmernením riaditeľa odboru riadenia ľudských zdrojov.
- čerpanie regenerácie pracovnej sily na centrálnej úrovni
- zostatok prostriedkov  bude pridelený na pracoviská, kde budú dohodnuté zásady ich čerpania. V súvislosti s uvedeným sa zamestnávateľ a zástupcovia zamestnancov zhodli na tom, že nebudú obmedzovať rozhodovanie sociálnych partnerov na pracoviskách, ale v prvom rade majú byť prostriedky čerpané na akcie a až následne finančným plnením zamestnancom v rovnakej čiastke. 
5. všetky body KZ boli plnené. Niektoré body boli plnené s výhradou. Na tieto výhrady budú upozornené organizačné útvary zamestnávateľa,
6. Zamestnávateľ navrhol navýšenie miezd od 1.1.2016 vo všetkých TT jednotne o 15€. S týmto OC nesúhlasili. Po dlhšom vyjednávaní sa zástupcovia zamestnávateľa a zástupcovia zamestnancov dohodli na platnosti   dodatku  č. 5 ku Kolektívnej zmluve Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2014 – 2016 (ďalej iba „dodatok“) dňom 1. apríla 2015.
 
V rámci odsúhlasenia dodatku č. 5 sa zástupcovia zamestnávateľa a zástupcovia zamestnancov dohodli, že zamestnávateľ v rámci dohodnutého rastu priemerných miezd v roku 2016 zabezpečí s účinnosťou od 1.1.2016 
- zvýšenie tarifných miezd vrátane indexových o 22 € paušálne.
- zachovanie priemerných prémií pre vybrané profesie minimálne vo výške priemerných prémií na úrovni roka 2015. 
Protokol je neoddeliteľnou súčasťou Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2014 – 2016 vrátane jej dodatkov.
7. FS požiadala zamestnávateľ o informáciu v akom časovom horizonte bude zahájené rokovanie o zmenách do Katalógu profilov pracovných miest o ktoré sme písomne požiadali . Zamestnávateľ sa s FS dohodne na termíne rokovania. 
                                                                                                       komisia pre KV

Informácia z vyjednávania ZSSK CARGO 17.3.2015

Informácia z vyjednávania ZSSK CARGO

Dňa 17.03.2015 sa konalo pracovné stretnutie zamestnávateľa so sociálnymi partnermi s nasledovným programom:

1.         Rozpočet Sociálneho fondu na rok 2015
2.         Hodnota bodov prémií a priemernej čiastky OHZ na 2. štvrťrok 2015
3.         Zmena smernice o cestovných náhradác
4.         Zmena smernice pre odmeňovanie
5.         Rôzne

Čítať ďalej...

Informácia z kolektívneho vyjednávania CARGO zo dňa 17.02.2015

Dňa 17.02.2015 pokračovalo kolektívne vyjednávanie k návrhu PKZ Cargo na roky 2015 - 2016. Rokovanie otvoril riaditeľa Odboru riadenia ľudských zdrojov Mgr. Imrich Sloboda. 
 
Kolektívne vyjednávanie
 
Na šiestom kole kolektívneho vyjednávania ostali dva rozpory hodnota stravného lístka, mzdy.
Čítať ďalej...

INFORMÁCIA Z KV ZSSK ZO DŇA 4.2.2015

Dňa 4.2.2015 sa pokračovalo Kolektívne vyjednávanie Železničnej Spoločnosti Slovensko a.s.,  s nasledujúcim programom:
 
- Kolektívne vyjednávanie k dodatku č. 4 do Kolektívnej zmluvy Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. 2014 – 2016 – pokračovanie zo dňa 8.10.2014, 5.11.2014, 10.12.2014 a 28.1.2015.
Čítať ďalej...

INFORMÁCIA Z KOLEKTÍVNEHO VYJEDNÁVANIA CARGO Z 3.2.2015

Dňa 03.02.2015 pokračovalo kolektívne vyjednávanie k návrhu PKZ Cargo na roky 2015 - 2016.
 
Rokovanie otvoril riaditeľ Odboru riadenia ľudských zdrojov Mgr. Imrich Sloboda. Úvodom predložil na prerokovanie:
 
Vyhodnotenie zamestnanosti a miezd za rok 2014

Partneri

Alianz Slovenská poisťovňa

Kontakt

Federácia strojvodcov
kancelária prezidenta

Klemensova 8
Bratislava
81361

email:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
tel/fax:  02 2029 5660
gsm:    0903 233 118
admin: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.