Menu Zavrieť

Informácia FS a OZŽ z kolektívneho vyjednávania ZSSK konaného dňa 19.02.2020

Dňa 19.02. 2020 sa uskutočnilo pracovné rokovanie v Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.  s nasledujúcim programom:

  1. Kolektívne vyjednávanie k zmene do Smernice pre odmeňovanie zamestnancov – kompenzácia za pobyt mimo domova,

2. Kolektívne vyjednávanie – Smernica o úprave pracovného času

zamestnancov (Turnusový poriadok),

3. Odsúhlasenie Rozpočtu a zásad čerpania sociálneho fondu ZSSK
na rok 2020.

4.       Prerokovanie zmeny č. 18 do Katalógu profesií (povolaní),

5.       Rôzne.

  1. Zamestnávateľ na základe rozhodnutia predstavenstva ZSSK nesúhlasil s návrhom odborových centrál (OC) so mzdovou kompenzáciou za pobyt mimo domova za každú hodinu odpočinku, ktorý je zamestnávateľ povinný zabezpečiť so spánkom na lôžku, vo výške 3€. OC navrhli zamestnávateľovi prerušiť kolektívne vyjednávanie v tomto bode a zároveň požiadali zamestnávateľa o bezodkladne zaslanie analýzy  dopadov. Po doručení požadovaných informácii OC zaujmú stanovisko,.
  2. Zamestnávateľ zaradil do programu rokovania tento bod na základe požiadavky Zväzu rušňovodičov. Požiadal OC, aby k uvedenej problematike predložili spoločné stanovisko. OC sa dohodli na spoločnom stanovisku, na základe ktorého Zväz rušňovodičov súhlasil so znením dohodnutého Turnusového poriadku s tým, že sa protokolárne zadefinoval spoločný záväzok oboch zmluvných strán, vytvoriť komisiu na  odstránenie sporných bodov a to, do druhej zmeny GVD.
  3. Návrh rozpočtu a čerpania SF ZSSK na rok 2020 bol bez pripomienok odsúhlasený.
  4. Bod bol prerokovaný bez pripomienok.
  5. OC poukázali na problematiku vykonávania lekárskych prehliadok. Požiadali o čo najskoršie zvolanie pracovného stretnutia so zamestnávateľom, na ktorom budú spoločne túto problematiku riešiť.

V Bratislave dňa 20.02.2020                                                Komisia KV

Zdieľať stránku